TTK UYARINCA TACİRLERİN KULLANDIĞI BELGELERDE 01.01.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN MUTLAKA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

TTK UYARINCA TACİRLERİN KULLANDIĞI BELGELERDE 01.01.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN MUTLAKA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

TTK UYARINCA TACİRLERİN KULLANDIĞI BELGELERDE 01.01.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN MUTLAKA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

6102  Sayılı Türk Ticaret Kanunu 39. Maddesi ile  tacirlerin kullandığı belgelerde bazı bilgilerin bulunması zorunluluğu getirilmiştir.


TTK 12. Maddesi uyarınca Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir. Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan gerçek  kişiler ile TTK 16. Maddesi gereği, Ticaret şirketleri ve amacına varmak içinticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılırlar.


Belgeler kanunda,  Ticari mektuplar ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgeler olarak sayılmıştır.


Ticari mektuplardan, tacirin işiyle ilgili yaptığı her türlü yazışmaları anlamak gerekmektedir.


Ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgeler; Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması zorunlu ve  ticari defterlere yapılan kayıtların tevsiki için gereken belgeler olarak anlaşılmalıdır. Örneğin, VUK 238. Maddesi  uyarınca, İşverenler her ay ödedikleri ücretler için Ücret bordrosu tutmaya mecburdurlar. İşveren TTK  uyarınca tacir sayılan kişilerdense, 01.01.2014 tarihinden itibaren çalışanları için düzenlediği  ücret bordrosunda 39. Maddede  sayılan bilgilere yer vermek zorundadır.


Vergi Usul Kanunu uyarınca; ticari defterlerde kayıtların dayanağı belge olarak kullanılan, fatura,sevk irsaliyesi, perakende satış fişi,yazar kasa fişi, gider pusulası, müstahsil makbuzu, ücret bordrosu, taşıma irsaliyesi bu kapsamdadır. Ayrıca defter kayıtlarının dayanağı olan tahsilat ve tediye makbuzlarında da aşağıdaki bilgiler yer almalıdır.


TTK 39. Maddesi uyarınca, Ticari mektuplar ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde;
1- Tacirin sicil numarası
2- Ticaret unvanı
3- İşletmesinin merkezi
4- Tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi mutlaka yazılı olmalıdır.( TTK 1524/1. maddesi uyarınca  denetime tabi olan sermaye şirketleri internet sitesi açmak zorundadır.)

Zorunluluk 01.01.2014 tarihinde başlamaktadır.( TTK 1534/5)

TTK 39. Maddesi ile getirilen bu yükümlülüğe uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır. ( TTK 51/2)
Ceza miktarı 2012 yılında kanunda 2.000.- TL olarak belirlenmiş olup, 2014 yılında yeniden değerleme oranlarında artarak 2.241.-TL olacaktır.

 


YASAL DAYANAKLAR


6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu


Madde 0039/2: (30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6335 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişen ve 01.07.2012 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır.


Madde 0051/2: (30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6335 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişen şekli.) 39 ila 45 inci veya 48 inci maddeleri ihlal edenler, ikibin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır.


Madde 1534 /5: (30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6335 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle eklenmiştir. )39 uncu maddenin ikinci fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Hazır Web Sitesi | Çizgi Web Tasarım